Δεμενη Κοκκινη Κλωστη (DVD Μεταχειρισμενο) Μεγέθυνση

Δεμενη Κοκκινη Κλωστη (DVD Μεταχειρισμενο)

Σε μια εποχθ που η ζωθ και ο ιάνατοσ θταν πολφ κοντά…

Περισσότερες πληροφορίες

dvdR-16022

Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

Μεταχειρισμένο

Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!

Σε μια εποχθ που η ζωθ και ο ιάνατοσ θταν πολφ κοντά…
Ο Κϊςτασ Χαραλάμπουσ παρουςιάηει μια ιςτορικι περίοδο ςκλθρι και αλθκινι, που δίχαςε τθν Ελλάδα όςο καμία άλλθ και άφθςε ςθμάδια που φαίνονται ωσ ςιμερα.
Μετά τθν ςυμφωνία τθσ Βάρκιηασ, ςε ζνα ορεινό χωριό τθσ ελλθνικισ επαρχίασ, ζνοπλοι παρακρατικοί με αρχθγό τον Μίχα προβαίνουν ςε εκφοβιςμοφσ, δολοφονίεσ και χυδαιότθτεσ απζναντι ςτουσ αριςτεροφσ που δεν ζχουν δθλϊςει τθν υποταγι τουσ. Ένασ από τουσ αριςτεροφσ είναι και ο Λάμπροσ με τθν γυναίκα του. Η ιςτορία μασ κα φζρει κοντά αυτά τα πρόςωπα και τον ςτενό τουσ πυρινα και κα τα δζςει ςε μια Κόκκινθ Κλωςτι.
H ταινία προβλικθκε ςτθν Ελλάδα το 2012 με τίτλο “Δεμζνθ Κόκκινθ
Κλωςτι

Σκηνοθεσία: Κωστας Χαραλαμπους
Σενάριο: Κωστας Χαραλαμπους
Μουσική: Αναστασιος Κατσαρης
Φωτογραφία: Διονυσης Πετρουτσοπουλος
Γλώσσα: Ελληνικα
Υπότιτλοι: Οχι
Ηχος: Dolby Digital 5.1
Παραγωγή: 2011
Διάρκεια: 106

το dvd ειναι σε πολυ καλη κατασταση

  • Ταινίες Νέες κυκλοφορίες DVD (2011-2017)
  • Κατηγορίες Ταινιών Ελληνικά

Δεν υπάρχουν σχόλια πελατών προς το παρόν.

Γράψε την αξιολόγηση σου

Δεμενη Κοκκινη Κλωστη (DVD Μεταχειρισμενο)

Δεμενη Κοκκινη Κλωστη (DVD Μεταχειρισμενο)

Σε μια εποχθ που η ζωθ και ο ιάνατοσ θταν πολφ κοντά…

Γράψε την αξιολόγηση σου

Σχετικά Προϊόντα